Een titel

Het team van Controle Alt Delete zet zich in voor eerlijke en effectieve wetshandhaving en strijdt tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld. Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. Ons team bestaat uit vaste krachten, vrijwilligers en mensen die als ogen en oren fungeren. Een vaste samenwerkingspartner is Amnesty Nederland. Daar waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt met andere mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen.

Je kunt contact opnemen met Controle Alt Delete door een mail te sturen naar info@controlealtdelete.nl of te bellen naar: 085-4898985 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 18.00).

Het KvK nummer van Controle Alt Delete is 57779651. De algemene voorwaarden zijn hier te vinden.

Onze missie is dat wetshandhavers niet langer etnisch profileren, dat zij minder geweld gebruiken en dat de overheid op een transparante manier verantwoording aflegt over geweldstoepassingen.

We organiseren bijeenkomsten, (co)produceren kritische films, verzorgen lezingen, geven trainingen, schrijven blogs, bieden constructieve oplossingen ten behoeve van beleidsverandering en staan slachtoffers en nabestaanden bij waar mogelijk.

Jouw donatie gebruiken we om deze activiteiten mogelijk te maken.

We hebben nog een lange weg te gaan, maar we kunnen ook enkele successen delen. Samen met onze samenwerkingspartners en vele Nederlanders hebben we bereikt dat de politie erkent dat etnisch profileren meer dan incidenteel voorkomt. Dat leidde er toe dat de politie beleid maakte waarin staat dat oververtegenwoordiging in de criminaliteitsstatistieken geen reden mag zijn voor een politiecontrole. Onze zorgen dat agenten het beleid niet kennen leidde ertoe dat de politieacademie onderzocht hoeveel agenten bekend zijn met het beleid.

De druk vanuit Controle Alt Delete heeft er toe geleid dat politie en justitie sinds 2020 bijhouden hoeveel burgers jaarlijks overlijden onder verantwoordelijkheid van de politie. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mensen die de afgelopen jaren overleden zijn bij of na een aanhouding. Ook hebben we bereikt dat vanaf 2020 gemonitord wordt hoeveel agenten jaarlijks vervolgd worden vanwege geweldsincidenten. Dit alles draagt bij het transparant verantwoording afleggen over toegepast geweld.

Andere successen die we geboekt hebben zijn: in een stembusakkoord dat wij initieerden beloofden bijna alle politieke partijen – inclusief regeringspartijen – dat zij zich er voor gaan inspannen dat de overheid etniciteit niet meer gebruikt om fraude te bestrijden. Tevens is de rechtspositie van mensen die een klacht indienen over etnisch profileren met hulp van ons verbeterd. De bewijslast van etnisch profileren is door de Ombudsman bij wetshandhavers gelegd: zij moeten bewijzen dat er géén sprake was van etnisch profileren. 

Wil je graag aan ons doneren, maar liever niet via automatische incasso? Je kunt het bedrag natuurlijk ook zelf overschrijven. Maak je donatie over op IBAN: NL97 ABNA 0461 8483 09 ten name van Controle Alt Delete te Amsterdam. Alvast bedankt!

Nee, Controle Alt Delete is geen ANBI en we leggen je graag uit waarom niet. Controle Alt Delete is een initiatief van IZI Solutions. IZI Solutions is een B.V. en kan daarom niet geregistreerd worden als een ANBI. Om de kosten van Controle Alt Delete laag te houden, hebben we besloten om geen aparte organisatie voor Controle Alt Delete op te richten.

IZI Solutions is een B.V. zonder winstoogmerk. Behaalde winsten wordt niet uitgekeerd, maar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten. Controle Alt Delete is een van de maatschappelijke projecten waar IZI Solutions structureel in investeert. De jaarrekeningen van IZI Solutions worden, net als van ieder andere BV, jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Als je op de hoogte wil blijven van wat we doen voor eerlijke en effectieve wetshandhaving, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

We kunnen het ons voorstellen dat u graag eerst persoonlijk contact wilt hebben voordat u een grote schenking doet namens uzelf of vanuit een organisatie. U kunt contact opnemen met Controle Alt Delete door een mail te sturen naar info@controlealtdelete.nl of te bellen naar: 085-4898985 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 18.00).